Lijst van Viswateren

                                                                                                                                                                                      

                     LIJST VAN VISWATEREN 2018

                          HSV “Schiedam & Omstreken”

                                                                     

Het bestuur van de Hengelsportvereniging “Schiedam & Omstreken” verleent aan het in de VISpas of JeugdVISpas 2018 genoemde lid het recht om van 01 januari 2018 tot en met 31 december 2018 met maximaal 2 (twee) hengels te vissen in de hierna genoemde wateren.

Gemeente Schiedam
In de stadssingels, stadsgrachten, havens, vijvers enz. binnen de grenzen van de gemeente Schiedam.
Het is niet toegestaan te vissen in de wateren van het Julianapark, de Heemtuin in het Beatrixpark, de singels langs de algemene begraafplaats“Beukenhof” , langs de Fokkerstraat, langs de Hervormde Kerk te Kethel en daar waar borden zijn geplaatst met de tekst “verboden te vissen”.

Wanneer bewoners van de “DrieMaasstede” onder begeleiding vissen of gaan vissen rechts van de brug aan de
Hoppersingel op het betegelde gedeelte, dan is vissen door anderen aldaar niet toegestaan.

In de Schiedamse wateren is nachtvissen vanaf 01 januari tot en met 31 december toegestaan, uitgezonderd het hierna volgende.

Nachtvissen vanaf het grondgebied van de Schiedamse Volkstuindersvereniging “Thurlede”, te weten langs de speeltuin en het verenigingsgebouw, is niet toegestaan.

Vissen in de vijver aan de achterzijde van de Ringvaart (straat), in de Poldervaart tussen het Duivenpad langs het Windas tot aan de Zwaluwlaan, in de singel vanaf de Koekoekslaan langs de Zwaluwlaan tot aan de Olivier van Noortstraat, in de wateren Schiehage tussen de Parkweg en de Jan Zuphenstraat en in de vijver langs de Nachtegaallaan is alléén toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang. Nachtvissen in deze wateren is dus niet toegestaan.

Vissen vanaf het grondgebied van de Schiedamse Volkstuindersvereniging “Thurlede”, te weten langs de speeltuin en het verenigingsgebouw,alsmede vanaf het grondgebied van het Pannenkoekhuis in het Beatrixpark, is alléén toegestaan met toestemming van de desbetreffende beheerder.

Wateren in Midden – Delfland

De Poldervaart te Schiedam vanaf ten noorden van het Windas tot aan de Delftse Schie.
De wateren in het recreatiegebied van het deelgebied Oostabtspolder.
De watergangen in de Kerkpolder te Delft, gelegen tussen de rijksweg A4-Tramkade en Kerkpolderweg.

Het bestuur van de Hengelsportvereniging “Schiedam & Omstreken” stelt zich niet aansprakelijk voor schade door de leden aan derden toegebracht.
Bij vissterfte of andere problemen verzoeken wij u te bellen naar 06 52378736 of 0631212508.
Deze Lijst van Viswateren 2015 is alléén geldig in combinatie met de VISpas of JeugdVISpas 2017.

Voorwaarden waaraan men zich dient te houden vóór, tijdens en ná het vissen.
(Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wateren die zijn vermeld in de “Lijst van Viswateren” van HSV “Schiedam & Omstreken” en voor zoveel als mogelijk is op de Landelijke Lijst van Viswateren)

Het hierna genoemde is niet toegestaan;

-Het gebruik van gekleurde maden en/of kunstmatig gekleurd lokvoer.
-Gevangen aal (paling) mee te nemen. Terstond terugzetten in hetzelfde water waar de aal (paling) is gevangen.
-Het in het bezit hebben in het leefnet of een andere bewaarplek van snoek, zeelt, karper, graskarper of méér dan één snoekbaars.
-Het vissen met drijvend aas, watervogels te verontrusten en oevers, waterplanten en bosschages te beschadigen.
-Het vissen vanaf sportvelden en bruggen.


Overige voorwaarden;

De Lijst van Viswateren van HSV “Schiedam & Omstreken” en de Landelijke Lijst van Viswateren zijn alléén geldig mits de houd(st)er van deze lijsten in het bezit is van een geldige VISpas of JeugdVISpas en bij controle door daartoe bevoegde ambtenaren/functionarissen of een door de hengelsportvereniging als controleur aangesteld persoon, die zich als zodanig legitimeren, de geldige VISpas of JeugdVISpas samen met de van toepassing zijnde geldige Lijst van Viswateren of Landelijke Lijst van Viswateren kan tonen en ter inzage afgeven.

Op verzoek van de bevoegde ambtenaren/functionarissen of de controleur dient men de inhoud van zijn/haar leefnet of van een andere bewaarplek te tonen.

Vissen met wettelijk toegestane aassoorten.
Er mag uitsluitend haaks (90 graden) vanuit de kant worden gevist.
Vislijn (nylon, dyneema enz.), vishaakjes, loodjes en ander afval mogen niet worden achtergelaten op de ingenomen visplek. (deponeren in een afvalbak of mee naar huis nemen. Niet meer te gebruiken vishaakjes altijd mee naar huis nemen ter verwijdering van het weerhaakje)

Een andere visplek dient men in te nemen als ter plaatse een concours wordt gehouden, mits dit concours tijdig is aangekondigd.

Voor het organiseren/houden van een concours is schriftelijke toestemming van het bestuur vereist.
Men wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist, indien men één of meerdere van de hiervoor gestelde voorwaarden niet nakomt of zich niet houdt aan andere gegeven richtlijnen en voorschriften (artikel 21 Visserijwet).

Het gebruik van een onthaakmat wordt ten zeerste op prijs gesteld!


Bestuur

Hengelsportvereniging

“Schiedam & Omstreken”