Statuten

Kopie van de akte van STATUTENWIJZIGING
van Hengelsportvereniging “Schiedam&Omstreken”

Heden,  twintig juni tweeduizendtwee,  verschenen voor mij,

Mr.  Eduard Martin Bijster, notaris te Vlaardingen:

1.         de heer Bastiaan Sleeuwenhoek,   wonend: Griegplein 46,

            3122  VN Schiedam, geboren te Schiedam op

            Achtentwintig mei negentienhonderddrieëndertig,

            Legimitatie:  rijbewijs nummer 3131417531, volgens

zijn verklaring gehuwd;

2.         de heer Jitze Johannes Posthumus,  wonend:  Kievitslaan

            57, 3121  XG Schiedam, geboren te ’s-Gravenhage op

            eenentwintig december negentienhonderdzesentwintig,

            Legimitatie:  rijbewijs nummer 3203616178, volgens

            zijn verklaring gehuwd;

te dezen handelend als respectievelijk penningmeester en

secretaris van de vereniging:  Hengelsportvereniging“Schiedam & Omstreken”, 

een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Schiedam,

Kantoorhoudend: Kievitslaan 57, 3121  XG Schiedam,

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40385195.

De verschenen personen verklaarden ter uitvoering van het

Besluit genomen in een op zestien mei tweeduizendtwee

Gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging de

Statuten van de vereniging integraal te wijzigingen zodat

Deze komen te luiden als volgt:

                                               STATUTEN

                                             Naam en Zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Hengelsportvereniging“Schiedam & Omstreken”.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Schiedam.

                                               Doel

Artikel 2

1.         De vereniging stelt zich ten doel:

            a.         het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;
            b.         het beschermen en verbeteren van de visstand;
            c.         in het algemeen het behartigen van de belangen van de bij de vereniging aangesloten leden;

                                               Middelen

Artikel 3

2.         De vereniging tracht haar doel, hetzij in samenwerking met andere hengelsportverenigingen, hetzij 
            door aansluiting bij en in samenwerking met overkoepelende federaties en organisaties, te bereiken 
            onder meer door:

a.         het ten behoeve van haar leden kopen, huren of op andere wijze, hetzij met of zonder lasten, 
            aanvaarden van vis- en looprecht, viswater, terreinen, opstallen en van middelen die de beoefening
            van de hengelsport kunnen bevorderen;                                                   
b.         te streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de

hengelsport worden gewaarborgd;

            c.         het bevorderen, in stand houden en verbeteren van een milieu, dat aan de beoefening van de 
                        sportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt;

d.         het beheren van de visstand;

e.         alle andere wettige middelen die het in artikel 2 gestelde doel kunnen bevorderen.

                                                          

                                               Lidmaatschap

Artikel 4

De vereniging kent:

1.         gewone leden,

2.         ereleden en leden van verdienste,

3.         donateurs;

4.         jeugdleden.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is het bepaalde omtrent gewone ledenvan overeenkomstige toepassing op jeugdleden.


Artikel 5
1.        Als gewoon lid of jeugd lid kan men als natuurlijk persoon worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek 
           dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating.
           Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
2.       a.  Ereleden zijn natuurlijke personen, die vanwege hun
              langdurige en/of uitzonderlijke verdienste voor de vereniging of 
              de hengelsport in het algemeen, op voordracht van het bestuur, 
              door de Algemeen Ledenvergadering worden benoemd. 
              Zij hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden doch zijn 
              vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
           b.Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die vanwege
              hun verdienste voor de vereniging of de hengelsport in het
              algemeen door het bestuur tot leden van verdienste worden benoemd. 
              Zij hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden.
3.         Donateur  kan men worden door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.
4.         Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die op één januari van het verenigingsjaar de leeftijd van vijftien jaar nog
            niet hebben bereikt. Alle overige leden zijn gewone leden, tenzij lid 2 of lid 3 van dit artikel van toepassing is.
5.         Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden 
            verkregen.

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste

een maand ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn

lidmaatschap verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van

de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een

lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden

uitgeoefend.

Artikel 7

1.         Het lidmaatschap eindigt:

            a.         door overlijden van het lid;

            b.         door (tijdige) opzegging door het lid;

            c.         door opzegging door de vereniging;

            d.         door ontzetting.

2.         opzegging van het lidmaatschap door het lid kan, behoudens hetgeen hierna in lid 6 is bepaald, slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn.

            Deze is verlicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3.         Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van de maand januari volgende op het voorgaande verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling te zijn aangemaand, op de eerste januari volgende op het voorgaande verenigingsjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

4.         Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op redelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.         Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6.         Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze opzegging geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. Een lid kan zijn lidmaatschap eveneens met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm tot fusie.

                                                           Geldmiddelen

Artikel 8

1.         De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden en de bijdragen van de donateurs, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.

2.         Ieder gewoon lid betaalt een contributie waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

3.         Nieuwe gewone leden betalen administratiekosten/inschrijfgeld, waarvan het bedrag is vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

                                                          

Bestuur

Artikel 9

1.         Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2.         De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd.

3.         De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.         De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden, tenzij zulks in redelijkheid niet van de betrokken persoon kan worden gevergd.

5.         Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10

1.         Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede twee bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.

2.         Het bestuur kan zich ter zake van zijn

vertegenwoordigingsbevoegdheid namens de vereniging als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank – en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

3.         Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, bezwaring van registergoederen, voor het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt, behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

                                               Algemene Ledenvergaderingen

Artikel 11

1.         Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden van het boekjaar,behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken en over het gevoerde beleid. Het verenigingsjaar (“boekjaar”) is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening door een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

2.         De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

3.         Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4.         Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

5.         Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12

1.         De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.

2.         Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, zomede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te handelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn,

3.         Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is een bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 13

1.         Alle gewone leden, ereleden en leden van verdienste- overeenkomstig artikel 4 – hebben toegang tot de algemene  ledenvergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Het stemrecht van een onbekwame kan door hemzelf worden uitgeoefend. Een donateur en een jeugdlid heeft geen stemrecht, doch wel toegang tot de algemene ledenvergadering en kan door de voorzitter van de vergadering het woord gegeven worden.

2.         Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenote of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

3.         Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulen boek terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

4.         Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstemmen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

5.         Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen, of andere aantekeningen die niet ter zake doen, zulks voorafgaand aan de vergadering door het bestuur aan te geven.

6.         Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 14

1.         De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.

2.         Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden.

                                                           Statutenwijziging

Artikel 15

1.         Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2.         Zij die de oproeping tot algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging  hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.

3.         Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 16

Het  in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene ledenvergadering  alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 17

1.         De statutenwijziging treed niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

2.         De bestuurders zijn verplicht authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven.

Artikel 18

Een bepaling van deze statuten welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

                                  

Ontbinding en Vereffening

Artikel 19

1.         Behoudens het bepaalde in artikel 19 van boek 2 van het burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering genomen met ten minste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.         Bij oproeping tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen met ten minste veertien dagen bedragen.
3.         Indien bij een besluit tot ontbinding ten dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4.         Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor, door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

5.         Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “liquidatie”.

6.         De vereffenaar dient de boeken en bescheiden gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening te bewaren.

                                               Huishoudelijk reglement

Artikel 20

1.         De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere voorwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.         Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering indien dit wordt verzocht ter vergadering door ten minste een/derde gedeelte van de aanwezige leden der vereniging of op voorstel van het bestuur.

3.         Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Ten slotte verklaarden de verschenen personen: van het verhandelde in bovengemelde algemene ledenvergadering blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte gehecht.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE, welke is opgemaakt en verleden te Vlaardingen op de dag aan het begin van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de gehele inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na haar beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. W.g. De verschenen personen en de notaris.