Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Intro:

Het huishoudelijk reglement moet worden geïnterpreteerd als een aanvulling op of een nadere uitleg van de statuten van de vereniging.

Tevens bevat deze de specifieke voorwaarden waaronder de Hengelsportvereniging “SCHIEDAM&OMSTREKEN”, en daarmee z’n leden, is toegelaten tot het gebruik van de door de Gemeente Schiedam aan hen gepachte wateren. Daarnaast wordt nader benadrukt waar m.n. het bestuur extra let op de normen gesteld binnen de APV en de algemene fatsoensregels.

Artikel 1.

De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 2.

Zij, die als lid worden toegelaten, zijn de contributie voor het lopende (of aanstaande) verenigingsjaar verschuldigd, alsmede een inschrijfgeld. Deze contributie is een bedrag voor één kalenderjaar. Deze contributie kan bij ontzegging, royering of opzegging niet (zowel geheel of gedeeltelijk) worden terug gevorderd.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar tevens zijnde het boekjaar.

Artikel 3.

Nadat de verschuldigde contributie voor het verenigingsjaar  is voldaan ontvangt het seniorlid een VISpas. Het jeugdlid ontvangt een jeugdVISpas. Bovendien ontvangt het seniorlid of het jeugdlid de “Verenigingslijst van Viswateren” en de “Landelijke Lijst van Viswateren” met eventueel een aanvullende lijst van viswateren. Desgewenst wordt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ter beschikking gesteld tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.

Artikel 4.

Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd.  Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd.

Artikel 5.

Het Bestuur.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden, benoemd door de algemene ledenvergadering, zoals omschreven in artikel 9 van de statuten.

Het bestuur is bevoegd om werkzaamheden aan derden op te dragen.

Artikel 6.

De voorzitter is belast met de leiding van bestuurs-en algemene ledenvergaderingen

Hij zorgt voor naleving van statuten en reglementen en ondertekent, ná goedkeuring door de betreffende vergadering, de notulen tezamen met de secretaris. Hij is niet gehouden een lid méér dan drie keer het woord te verlenen over hetzelfde onderwerp, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de vergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen als deze buiten de orde gaat.

Hij is gerechtigd een lid, dat de orde van de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen en kan, ná overleg met het bestuur, de vergadering schorsen of verdagen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van commissies.

Bij afwezigheid van de voorzitter treedt diens plaatsvervanger op.

Artikel 7.

De secretaris voert de correspondentie en houdt afschrift van alle uitgaande stukken.

Hij beheert het archief, dat alle op de vereniging betrekking hebbende bescheiden moet bevatten. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van overeenkomsten betreffende huren of pachten van vis- en / of looprechten.

In de algemene ledenvergadering brengt de secretaris verslag uit over het voorgaande verenigingsjaar.

Bij afwezigheid van de secretaris treedt diens plaatsvervanger op.

Artikel 8.

De penningmeester beheert de financiën en houdt het ledenregister van de vereniging bij. Hij houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven.

Voor het opnemen van gelden, hetzij van de bankrekening, hetzij van de girorekening, kunnen de handtekeningen van de penningmeester en een ander lid van het dagelijks bestuur vereist zijn.

De penningmeester brengt in de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit over de financiële toestand van de vereniging over het voorgaande verenigingsjaar en dient een, in overleg met het bestuur, opgemaakte begroting in voor het komende verenigingsjaar.

Bij afwezigheid van de penningmeester treedt diens plaatsvervanger op.

Artikel 9.

Schema van vervanging bij afwezigheid of ontstentenis van één van de leden van het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit;

De voorzitter vervangt de penningmeester.

De secretaris vervangt de voorzitter.

De 2e secretaris vervangt de secretaris.


Artikel 10.

De overige bestuursleden zijn verplicht de reeds genoemde functionarissen, zonodig zoveel als mogelijk is, te assisteren bij hun werkzaamheden.

Artikel 11.

De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging,

berustende  bij geschorste of ontslagen  bestuursleden, moet binnen één maand ná schorsing of ontslag plaatsvinden.

Artikel 12.

Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Jaarlijks treedt één lid van het dagelijks bestuur af. Aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden zijn terstond herkiesbaar

Bij een tussentijdse vacature in het bestuur  kan door het bestuur hierin tijdelijk worden voorzien tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Tussentijds benoemde bestuursleden treden af overeenkomstig het opgemaakte rooster.

Artikel 13.

Het bestuur is bevoegd te allen tijde de boeken en bescheiden van de penning -

meester ter controle op te vragen.

Artikel 14.

De leden van het bestuur zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene ledenvergadering.

Artikel 15.

Bestuursvergaderingen.

Het bestuur vergadert zo dikwijls het zulks nodig acht. Elke bestuursvergadering is bevoegd tot het nemen van besluiten in de kleinst mogelijke meerderheid van het totaal aantal bestuursleden dat aanwezig is. In spoedeisende gevallen, waarvoor niet het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, kan het dagelijks bestuur beslissingen nemen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan mededeling worden gedaan.

Artikel 16.

Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen. Zij zijn verplicht een daartoe strekkend verzoek schriftelijk in te dienen bij de secretaris met vermelding van het te behandelen onderwerp.


Artikel 17.

Algemene ledenvergadering

Elke geldig uitgeschreven algemene ledenvergadering is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. Ieder lid heeft het recht voorstellen op de agenda van de algemene ledenvergadering te doen brengen.

Deze voorstellen moeten echter één maand voor de vastgestelde datum van de  algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.


Artikel 18.

Een buitengewone algemene ledenvergadering zal worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. Leden kunnen het bestuur schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken  een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Het verzoek moet worden ingediend door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur is verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na ontvangst van het verzoek.

Het verzoek om een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen dient vergezeld te gaan van een lijst met daarop de volledige namen, adressen en handtekeningen van de verzoekers.

Artikel 19. 

Commissies.

Door het bestuur of door de leden kunnen op de algemene ledenvergadering voor-

stellen worden gedaan tot het instellen van commissies, zoals bijvoorbeeld een

commissie van beheer, wedstrijdcommissie, jeugdcommissie enzovoort.

Het bestuur heeft het recht om in deze in te stellen commissies één of twee leden vanuit het bestuur te benoemen.

Artikel 20.

Geldmiddelen.

De contributie en het inschrijfgeld voor het eerstvolgende verenigingsjaar worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De door de leden te betalen contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd vóór

1 januari van het komende verenigingsjaar.

Bij betalingen ná 1 februari van het lopende verenigingsjaar dient opnieuw inschrijfgeld te worden voldaan.

Terugbetaling van gestorte contributiegelden is, slechts bij hoge uitzondering, voorbehouden aan het bestuur.


Artikel 21.

Financiële controle.

De commissie, bedoeld in artikel 11 , leden 2 t/m 5 van de statuten, bestaat uit drie meerderjarige leden die geen bestuurslid mogen zijn.

Zij worden door de algemene ledenvergadering gekozen voor de tijd van drie jaar,

tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist .

Jaarlijks treedt één lid af. Het aftredende lid is niet terstond herkiesbaar.

In tussentijdse vacatures wordt voorzien door het bestuur in afwachting van de beslissing door de algemene ledenvergadering.


Artikel 22.

De kascontrolecommissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, die zij voor de uitoefening van haar taak nodig acht. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.                                                                                        

Bij akkoordbevinding van de boeken worden deze door de kascontrolecommissie voor akkoord getekend. De kascontrolecommissie brengt jaarlijks vóór 1 maart schriftelijk verslag uit van haar bevindingen over het afgelopen verenigingsjaar.

Dit verslag wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, bedoeld in artikel 11, leden 2 t / m 5 van de statuten, ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 23.

De leden van de kascontrolecommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene ledenvergadering

Artikel 24.

Stemmen

Op grond van art.13, lid 4 van de statuten is het ook mogelijk om stemmingen op personen door het aannemen van voorstemmen bij acclamatie (handopsteking) toe te staan mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en de aanwezige leden ter vergadering hiermede instemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij schriftelijk uitgebrachte stemmen zijn blanco ingeleverde stembriefjes of met de naam van het stemmend lid ondertekende stembriefjes of andere aantekeningen daarop, die niet ter zake doen, ongeldig.

Ieder lid van de vereniging heeft stemrecht, mits deze tenminste een jaar of langer lid is van de vereniging.

Een jeugdlid of een donateur heeft geen stemrecht, doch wel toegang tot de algemene ledenvergadering en kan door de voorzitter van de vergadering het woord worden gegeven.

Artikel 25.

Vergunningen.

De door Sportvisserij Nederland aangemaakte VISpassen, alsmede de door de vereniging opgemaakte “Verenigingslijst van Viswateren”, door de vereniging afgegeven aan de leden, gelden voor de duur van een kalenderjaar/verenigingsjaar. De VISpassen worden door Sportvisserij Nederland op naam gesteld. De “Verenigingslijst van Viswateren” moet aangeven in welke wateren, met welke vistuigen en met welke te gebruiken aassoorten de leden gerechtigd zijn de hengelsport uit te oefenen. Sportvisserij Nederland maakt eens per drie jaar een nieuwe “Landelijke Lijst van Viswateren” De leden zijn verplicht alle vergunningsvoorwaarden na te leven.

Voorts is de vereniging bevoegd om bepaalde dag / week/jaarvergunningen aan niet leden tegen betaling of gratis te verstrekken. De ontvanger(s) hiervan zijn eveneens gehouden om de daarin gestelde vergunningsvoorwaarden na te leven.

Het bestuur is bevoegd vergunningen voor het gehele of een gedeelte van het aan de vereniging toebehorende viswater uit te wisselen met andere hengelsport - verenigingen .

Artikel 26.

APV-, pacht- en fatsoensregels

Het is de leden ten strengste verboden om de gevangen vis(sen) welke zijn gevangen binnen de stadsgrenzen van Schiedam, e.e.a. volgens de bij geleverde plattegrond, ter consumptie en / of ter verkoop aan derden t.b.v. consumptie aan te wenden. 

Artikel 27.

Volgens de Pacht/huurovereenkomst met de Gemeente Schiedam is het de vereniging en daarmee z’n leden, verboden schade toe te brengen aan bosschages en of begroeiing langs de oevers van de wateren, dan wel het maaiveld om te woelen voor het zoeken van wormen e.d.

De leden zijn verplicht vuil en afval, etensresten en alle hengelsport toebehoren, na het beëindigen van de sport te verwijderen dan wel deze te deponeren in de daarvoor bestemde afval bakken of dergelijke.


Artikel 28.

Het is de leden bovenal verboden geluidsoverlast te veroorzaken, dan wel de openbare orde te verstoren voor – of tijdens het vissen dan wel bij het verlaten van de visstek. 

Artikel 29.

Eventuele geleden schade door de vereniging, door opzettelijke benadeling of opzettelijke nalatigheid of het niet naleven van de Statuten en of de Huishoudelijke reglementen, door één of meer leden,  kan op het desbetreffende lid of leden verhaald worden.

Artikel 30 .

Het is in het Beatrixpark verboden te vissen met behulp van boten zoals roeiboten, opblaasboten, belly-boten e.d.

Het gebruik van kleine onbemande radiografisch bestuurbare voerbootjes met een maximale lengte van 1 meter is wel toegestaan.

Artikel 31 .

Het is de hengelsporters verplicht om de (gevangen) vissen met de grootst mogelijke voorzichtigheid te behandelen. Het is daarom dan ook verplicht gebruikt te maken van onthaak matten wanneer de vis het gewicht van meer dan 3 pond ( 1,5 kg) weegt. Hierbij dienen de gebruiksaanwijzingen en de door de Sportvisserij Nederland aanbevolen gebruikswijze van de onthaak matten te worden toegepast. Ook het gebruik van te kleine leefnetten en bewaarzakken moeten tot een minimum worden beperkt. Daarnaast wordt bij de HSV S&O het voor Snoekbaars gesloten seizoen gelijk gesteld aan het gesloten seizoen voor Snoek.


Slotbepalingen.

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement verder niet voorziet beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoording tegenover de algemene ledenvergadering

Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten schriftelijk door de leden bij de secretaris van de vereniging worden ingediend. Zodanige voorstellen worden zo mogelijk geplaatst op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering, voorzien van een advies van het bestuur. Het bestuur kan eveneens voorstellen tot wijziging indienen

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 juni 2010.

De voorzitter,                        De penningmeester,                      De secretaris,

M.A.Slavenburg                  M.Bravenboer                                  G.J.W.Paulussen

Aldus goedgekeurd en vastgesteld door de jaarlijkse algemene ledenvergadering  van. 25 maart 2010.